Điểm thi

Điểm thi các lớp thầy Đinh Tiên Minh tham gia giảng dạy.

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng dần ]

Điểm quá trình môn Marketing căn bản - VLVH ngành Kế toán K2012 - UEH Điểm quá trình môn Marketing căn bản - VLVH ngành Kế toán K2012 - UEH

hot!
Ngày tạo: 01/04/2014
Ngày chỉnh sửa: 01/04/2014
Kích thước: 186.2 kB
Downloads: 187

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi hết môn là 30%/ 70%.

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 03/04/2014

Cách tính điểm quá trình:

- Kiểm tra giữa kỳ: 40%

- Báo cáo NCTT: 30%

- Bài tập lựa chọn chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh (BT 9 ô): 10%

- Bài tập nghiên cứu định tính: 10%

- Bài tập tính giá: 10%


Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - 12HQT06, 07 - Hutech Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - 12HQT06, 07 - Hutech

hot!
Ngày tạo: 04/03/2014
Ngày chỉnh sửa: 04/03/2014
Kích thước: 166.5 kB
Downloads: 208

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi hết môn là 30%/ 70%.

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 06/03/2014

Cách tính điểm quá trình:

- Kiểm tra giữa kỳ: 30%

- Thuyết trình: 30%

- Focus group + TST: 10%

- Bài phỏng vấn cá nhân: 10%

- Bài tập 9 ô: 10%

- Bài tập tình huống 2.3/2.5: 10%

Điểm học phần môn QHCC_Lớp 13QT02_ĐHBD Điểm học phần môn QHCC_Lớp 13QT02_ĐHBD

hot!
Ngày tạo: 16/01/2014
Ngày chỉnh sửa: 16/01/2014
Kích thước: 239.58 kB
Downloads: 289

Các bạn xem điểm kết thúc học phần trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi hết môn là 30% / 70%.

Điểm quá trình môn QHCC_Lớp 13QT02_ĐHBD Điểm quá trình môn QHCC_Lớp 13QT02_ĐHBD

hot!
Ngày tạo: 14/01/2014
Ngày chỉnh sửa: 14/01/2014
Kích thước: 248.23 kB
Downloads: 323

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi hết môn là 30%/ 70%.

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 15/01/2014.


Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - MK11.QTKD - ĐH Mở TP.HCM Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - MK11.QTKD - ĐH Mở TP.HCM

hot!
Ngày tạo: 13/01/2014
Ngày chỉnh sửa: 14/01/2014
Kích thước: 270.42 kB
Downloads: 1014

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi hết môn là 40%/ 60%.

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 14/01/2014

Cách tính điểm quá trình:

- Kiểm tra giữa kỳ: 30%

- Thuyết trình: 30%

- Báo cáo NCTT: 40%

Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - KQ11.QTKD - ĐH Mở TP.HCM Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - KQ11.QTKD - ĐH Mở TP.HCM

hot!
Ngày tạo: 13/01/2014
Ngày chỉnh sửa: 13/01/2014
Kích thước: 211.94 kB
Downloads: 370

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi hết môn là 40%/ 60%.

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 14/01/2014

Cách tính điểm quá trình:

- Kiểm tra giữa kỳ: 30%

- Thuyết trình: 30%

- Báo cáo NCTT: 40%

Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - MKT DTDB - ĐH Mở TP.HCM Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - MKT DTDB - ĐH Mở TP.HCM

hot!
Ngày tạo: 13/01/2014
Ngày chỉnh sửa: 13/01/2014
Kích thước: 152.44 kB
Downloads: 160

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi hết môn là 40%/ 60%.

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 14/01/2014

Cách tính điểm quá trình:

- Kiểm tra giữa kỳ: 30%

- Thuyết trình: 30%

- Báo cáo NCTT: 40%

Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - KDQT DTDB - ĐH Mở TP.HCM Điểm quá trình môn Marketing quốc tế - KDQT DTDB - ĐH Mở TP.HCM

hot!
Ngày tạo: 13/01/2014
Ngày chỉnh sửa: 13/01/2014
Kích thước: 176.36 kB
Downloads: 313

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi hết môn là 40%/ 60%.

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 14/01/2014

Cách tính điểm quá trình:

- Kiểm tra giữa kỳ: 30%

- Thuyết trình: 30%

- Báo cáo NCTT: 40%

Điểm học phần môn Marketing Công nghiệp - Marketing K36 - ĐH Kinh tế Tp.HCM Điểm học phần môn Marketing Công nghiệp - Marketing K36 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

hot!
Ngày tạo: 07/01/2014
Ngày chỉnh sửa: 07/01/2014
Kích thước: 256.27 kB
Downloads: 523

Các bạn xem điểm hết môn trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần là 50% / 50%.

Theo qui định của nhà trường, điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần sẽ được làm tròn đến 0,5. Điểm hết môn sẽ làm tròn đến 0,1.

Điểm học phần môn Quan hệ Công chúng - Marketing K36 - ĐH Kinh tế Tp.HCM Điểm học phần môn Quan hệ Công chúng - Marketing K36 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

hot!
Ngày tạo: 07/01/2014
Ngày chỉnh sửa: 07/01/2014
Kích thước: 257.25 kB
Downloads: 424

Các bạn xem điểm hết môn trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần là 50% / 50%.

Theo qui định của nhà trường, điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần sẽ được làm tròn đến 0,5. Điểm hết môn sẽ làm tròn đến 0,1.

Trang 1 trong tổng số 16